1397/03/27
اطلاعیه مهم آموزشی : تاریخ و ساعت امتحان جامع نیمسال دوم 97-96 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

تاریخ و ساعت امتحان جامع نیمسال دوم 97-96

ردیف

نام رشته

روز وساعت امتحان کتبی

روز وساعت امتحان شفاهی

نام درس امتحانی

نام استاد با مرتبه علمی

مکان آزمون

نام مدیر گروه ومرتبه علمی

1

حسابداری

4/4/97

ساعت 9

11/4/97

ساعت 8

مدیریت اوراق بهادرار

دکتر سید علی نبوی (دانشیار)

دانشکده دامپزشکی (امتحان شفاهی طبقه دوم کلاس شماره 6 ) (امتحان کتبی سالن طبقه دوم)

دکتر سید علی نبوی (دانشیار)

تئوری­های حسابداری

دکتر کاوه آذین فر (استادیار)

حسابداری مدیریت

دکتر ایمان داداشی (استادیار)

تحقیقات تجربی در حسابداری

دکتر کاوه آذین فر (استادیار)

2

مهندسی مالی

3/4/97

ساعت 9

10/4/97

ساعت 8

تئوری­های مالی پیشرفته

دکتر سید علی نبوی (دانشیار)

دانشکده دامپزشکی (امتحان شفاهی طبقه دوم کلاس شماره 6 ) (امتحان کتبی سالن طبقه دوم)

دکتر سید علی نبوی (دانشیار)

قیمت گذاری پیشرفته

دکتر سلیمانی (استادیار)

تئوری پر تفوی و تخصیص داراییها

دکتر محمود یحیی­زاده­­فر ( استاد)

مدیریت ریسک مالی پیشرفته

دکتر ناصر علی یداله­زاده (استادیار)

3

مدیریت صنعتی - مالی

3/4/97

ساعت 9

10/4/97

ساعت 12

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

دکتر محمود یحیی­زاده­ فر (استاد)

دانشکده دامپزشکی (امتحان شفاهی طبقه دوم کلاس شماره 6 ) (امتحان کتبی سالن طبقه دوم)

دکتر سید علی نبوی (دانشیار)

مدل سازی کمی در مدیریت

دکتر علی ثریایی (استادیار)

علم مدیریت فازی

دکتر ایرج مهدوی (استاد)

بازارها و مؤسسات مالی

دکتر سید علی نبوی (دانشیار)

4

مدیریت بازرگانی - بازاریابی

4/4/97

ساعت 9

11/4/97

ساعت 12

رفتار مصرف کننده پیشرفته

دکترمهدی روح الامینی­ (استادیار)

دانشکده دامپزشکی (امتحان شفاهی طبقه دوم کلاس شماره 6 ) (امتحان کتبی سالن طبقه دوم)

دکتر سید علی نبوی (دانشیار)

بازاریابی بین الملل پیشرفته

دکتر شهربانو قلی پور (استادیار)

بازاریابی صنعتی پیشرفته

دکتر محمد باقری (استادیار)

تحقیقات بازاریابی پیشرفته

دکتر محمد باقری (استادیار)

ردیف

نام رشته

روز وساعت امتحان کتبی

روز وساعت امتحان شفاهی

نام درس امتحانی

نام استاد با مرتبه علمی

مکان آزمون

نام مدیر گروه ومرتبه علمی

5

مدیریت آموزشی

3/4/97

4/4/97

ساعت 10

10/4/97

ساعت17-14

روشهای پژوهش در مدیریت

دکتر دکتر بابک حسین زاده (استادیار)

دانشکده دامپزشکی (امتحان شفاهی طبقه دوم کلاس شماره 2 )

دکتر وحید فلاح (استادیار)

سیاستگذاری در نظامهای آموزشی

دکتر علی اصغر شجاعی (استادیار)

برنامه ریزی توسعه ملی و منطقه ای

دکتر وحید فلاح (استادیار)

تئوریهای سازمان و مدیریت در جهان امروز

دکتر عبدالله علی اسماعیلی (استادیار)

6

فلسفه وکلام اسلامی

4/4/97

ساعت 8

11/4/97

ساعت 10

مقاله فلسفه غرب

دکتر حسین سلیمانی (استادیار)

دانشکده دامپزشکی (امتحان شفاهی طبقه دوم کلاس شماره 2 ) (امتحان کتبی سالن طبقه دوم)

دکتر عبداله رجایی (استادیار)

ترجمه و تفسیر متون خارجه

دکتر حسین سلیمانی (استادیار)

مقاله فلسفه اسلامی

دکتر و.اعظ جوادی آملی (دانشیار)

ترجمه و تفسیر متون عربی

دکتر عبداله رجایی (استادیار)

7

تکثیر و پرورش آبزیان

4/4/97

ساعت 10

11/4/97

ساعت 10

تغذیه پیشرفته آبزیان

دکتر شایان قبادی (استادیار)

دانشکده دامپزشکی (امتحان شفاهی طبقه دوم کلاس شماره 3 ) (امتحان کتبی سالن طبقه دوم)

دکتر رضاچنگیزی (استادیار)

مباحث نوین در تکثیر و پرورش آبزیان

دکتر صابر وطن دوست (استادیار)

ژنتیک و اصلاح نژاد پیشرفته آبزیان

دکتر رضا چنگیزی (استادیار)

فیزیولوژی تولید مثل آبزیان

دکتر مهدی حسینی فرد (استادیار)

 

8

جامعه­شناسی گرایش مسائل اجتماعی ایران

3/4/97

ساعت 10 صبح

11/4/97

ساعت 9 صبح

1- تلفیق نظریه­ها

2- آماروروش تحقیق

3- جامعه­شناسی انحرافات اجتماعی

4- نقد نظریه­ها

دکتر علی رحمانی (دانشیار)

دکتر علی­اصغرعباسی(استادیار)

دکتر علی­اصغرعباسی (استادیار)

دکتر علی رحمانی (دانشیار)

دانشکده دامپزشکی

(شفاهی

طبقه دوم

کلاس 4)

(کتبی

سالن طبقه دوم)

دکتر رحمانی (دانشیار)

9

جامعه­شناسی گرایش فرهنگی

3/4/97

ساعت 10 صبح

11/4/97 ساعت 9 صبح

1- نقد نظریه­ها

2- تلفیق نظریه­ها

3- آمار روش تحقیق

4- ارتباطات بین فرهنگی

دکتر علی رحمانی (دانشیار)

دکتر علی رحمانی (دانشیار)

دکتر علی­اصغرعباسی ­(استادیار)

دکتر سیف­اله فرزانه (استادیار)

//

//

10

جامعه­شناسی گرایش توسعه اقتصادی

3/4/97

ساعت 10 صبح

10/4/97 ساعت 9 صبح

1- نقد نظریه­ها

2- تلفیق نظریه­ها

3- آمار روش تحقیق

4- نظریه­های توسعه

دکتر علی رحمانی (دانشیار)

دکتر علی رحمانی (دانشیار)

دکتر علی­اصغر عباسی (استادیار)

دکتر رضاعلی محسنی (دانشیار)

//

//

11

جامعه­شناسی گرایش سیاسی

3/4/97

ساعت 10 صبح

11/4/97 ساعت 9 صبح

1- تلفیق نظریه­ها

2- آمار روش تحقیق

3- نقد نظریه­ها

4- جامعه­شناسی احزاب و گروههای ذی نفوذ

دکتر علی رحمانی (دانشیار)

دکتر علی­اصغر عباسی (استادیار)

دکتر علی رحمانی (دانشیار)

دکتر حیدرآبادی (استادیار)

//

//

12

کامپیوتر

3/4/97

ساعت 30/13

10/4/97

ساعت 8 صبح

1- مهندسی نیازمندیها

2- سیستمهای فازی

3- فرآیندهای اتفاقی

4- بینایی ماشین

دکتر همایون مؤتمنی (دانشیار)

دکتر ابراهیم­نژاد (دانشیار)

دکتر علی آقاگل­زاده (دانشیار)

دکتر علی آقاگل­زاده (دانشیار)

دانشکده دامپزشکی

(شفاهی طبقه دوم

کلاس 5)

(کتبی

سالن طبقه دوم)

//

13

روانشناسی تربیتی

3/4/97

ساعت 10 صبح

11/4/97 ساعت 9 صبح

1- روانشناسی رشد

2- روانشناسی تربیتی

3- روانشناسی یادگیری

4- طرحهای آزمایشی و روش تحقیق

دکتر عسگری اصغرگنجی (استادیار)

دکتر حبیب­اله نادری (استادیار)

دکتر حبیب­اله نادری (استادیار)

دکتر علی­اصغر عباسی (استادیار)

دکتر بابک حسین­زاده (استادیار)

دانشکده دامپزشکی

(شفاهی

طبقه دوم

کلاس 5)

(کتبی

سالن طبقه دوم)

دکتر جمال صادقی

(استادیار)

14

دکتری فقه

3/4/97

ساعت 10 صبح

10/4/97 ساعت 10 صبح

1- قواعد فقه و فقه

2- اصول فقه 4 و فقه

3- اصول 1 و 2 و 3

دکتر علی­اکبر ایزدی­فر (استاد)

دکتر عابدین مؤمنی (دانشیار)

دکتر علی فقیهی (استادیار)

دانشکده دامپزشکی

(شفاهی طبقه دوم

کلاس 4)

(کتبی

سالن طبقه دوم)

دکتر علی فقیهی

(استادیار)

15

دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

4/4/97

ساعت 10 صبح

10/4/97 ساعت 10 صبح

1- وب معنایی و دانش­شناسی

2- تحلیل متون و دانش­کاوی

3- معماری اطلاعات

4- پردازش زبان طبیعی

دکتر سیدعلی­اصغررضوی استادیار ­­ ­­­

دکتر میترا قیاسی (استادیار)

دکتر صفیه طهماسبی (استادیار)

دکتر میترا قیاسی (استادیار)

دانشکده دامپزشکی

(شفاهی

طبقه دوم

کلاس 4)

(کتبی

سالن طبقه دوم)

دکتر سیدعلی­اصغر رضوی

(استادیار)

 
تعداد بازدید:
428

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
Powered by DorsaPortal