ریاست دانشگاه

مشخصات فردی :

نام ونام خانوادگی : وحید فلاح نام پدر: بشیر

شماره شناسنامه:621تاریخ تولد:1343

آدرس الکترونیکی :yahoo.com  @ vahidfallah20

سوابق تحصیلی :

1.دیپلم :علوم انسانی دبیرستان شهید بهشتی بابل 1362                    

2.لیسانس: علوم تربیتی دانشگاه تهران 1369   

3.فوق لیسانس:برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران 1373             

4.دکتری: فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی علوم و تحقیقات تهران 1385

سوابق آموزشی واجرایی درموسسات آموزش عالی :

1.معاون دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی واحدساری ازسال 1386تا 1396

2.معاون آموزشی دانشگاه آزاداسلامی واحدساری ازسال 1380تا سال 1383

3.عضوهیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدساری ازسال 1374 تاکنون

4.رییس کمیته انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ازسال 1386 تا 1396

5.نماینده ریاست عالیه دانشگاه در هیأت نظارت برتشکل های اساتید استان مازندران ازسال 1389 تا سال 1391

6.عضو کمیته اجرایی همایش " رویکرد های نوین در پرستاری و مامایی" دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

7.عضو کمیته راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

8.عضو شورای امر به معروف و نهی از منکر واحد ساری

9.عضو ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد سالامی واحد ساری

10.عضو کارگروه علمی علوم تربیتی و روانشناسی استان مازندران

11.عضو شورای هم اندیشی دانشگاه

12.عضو شورای سیاستگذاری و راهبردی امور پژوهشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

13.عضو هیات تحریریه فصلنامه بهبود روش دانشگاه علوم پزشکی مازندران از سال 1388 تا کنون

14.عضو هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

15.کسب رتبه نخست معاون برتر منطقه 3 در سال 1390

16.سرپرست خدمات آموزشی سازمان مدارس غیر انتفاعی 1370تا1373

17.مدیر گروه تحصیلات تکمیلی واحد ساریسال 1386 به مدت یکسال

18.عضو شورای نظارت نشریات دانشجویی واحد ساری از1387تا کنون

19.مسئول واحد استانی انجمن برنامه ریزی درسی مازندران در سال 1385

20.عضو شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در سال 1385

21.عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری1380

22.عضو شورای آموزشی منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامیبه مدت دو سال

23.عضو کمیته فنی پایگاه سنجش افکار اداره آموزش و پرورش استان مازندران

24.عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در سال 1377

25.مدرس کارگاه های مختلف برای اعضاء هیات علمی ، مدیران آموزش و پرورش استان ، مدیران نهضت سواد آموزی کشور ، معاونت نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش

26.راهنمایی ومشاوره وداوری پایان نامه مقاطع کارشناسی ارشدودکتریدررشته علوم تربیتی بیش از100 پایان نامه

27. معاون دانشجویی وفرهنگی دانشگاه آزاداسلامی استان مازندران از سال 94

چاپ کتاب:

کتابشناسی آموزشگاهی – 1372- ناشر: سازمان مدارس غیرانتفاعی

 

 

چاپ مقاله درمجلات علمی داخلی :

1-      وحید فلاح، ابوالقاسم بریمانی ،کیومرث نیازآذری ،همایون مؤتمنی وهیلدا مهدوی " بررسی نقشمولفه های برنامه درسی پنهان بریادگیری دانش آموزان درمدارس متوسطه " (فصلنامه مدیریت پژوهشگر، سال نهم ویژه نامه بهاردانشگاه آزاداسلامی واحد فیروزکوه)

2-     بابک حسین زاده ، وحید فلاح ،جمال صادقی،زبیده جانبازی" تأثیررسانه های یادگیری الکترونیکی برتقویت رفتاراجتماعی جوانان ازدیدگاه اساتید ودانشجویان(رشته کامپیوتردانشگاه آزادساری)"( فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان سال دوم شماره چهارم زمستان 90 ص100-83)

3-     مسعود احمدی ،وحید فلاح ،سمانه میرزاخانی "مقایسه تأثیر آموزش چند رسانه ای تعاملی با چند رسانه ای غیر تعاملی بر میزان یادگیری دانش آموزان ابتدایی "(فصلنامه فن آوری وارتباطات درعلوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد ساری سال اول شماره چهارم تابستان 90 )

4-     وحید فلاح" بررسی اثرالگوهای تدریس برفراشناخت دانش آموزان مقطع متوسطه ازدیدگاه معلمان"(فصلنامه تخصصی پژوهشهای تربیتی دانشگاه آزاداسلامی واحد بجنورد شماره پانزدهم تابستان 87)

5-     وحید فلاح"بررسیرابطه پایگاه اجتماعی ،اقتصادی خانواده وگرایش های ارثی نوجوانان"(فصلنامه تخصصی جامعه شناسی سال سوم شماره سوم اردبیهشت 87 )

6-      سعید صفاریان، وحید فلاح ، سید حمزه میرحسینی "مقایسه تأثیرآموزش به کمک نرم افزارهای آموزشی وروش تدریس سنتی بریادگیری درس ریاضی "(فصلنامه فن آوری وارتباطات درعلوم تربیتی دانشگاه آزاد واحدساری سال اول شماره دوم زمستان 89)

7-     وحید فلاح ،بابک حسین زاده،علیرضا اسلامی " تأثیرآموزش الکترونیکی بررشدابعادشخصیتی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی "(فصلنامه فن آوری وارتباطات درعلوم تربیتی دانشگاه آزاد واحدساری سال دوم شماره سوم بهار 91 صفحات 81-65)

8-      وحید فلاح ،رضایوسفی ، فرشیده ضامنی ، جلال قنبری " مطالعه تطبیقی برنامه درسی دوره دکتری رشته مدیریت آموزشی ایران باکشورهای( آمریکا،کانادا،انگلیس ،فرانسه ،ژاپن، ومالزی)"(فصلنامه تخصصی جامعه شناسی مطالعات جوانان سال 92)

9-      حسین دایی زاده، وحید فلاح ،بابک حسین زاده ،حسینعلی حسین پور"تآثیرفناوری اطلاعات وارتباطات ICTبرمهارت هی دانش آموزان سال سوم متوسطه"(فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان سالسوم شماره 9 بهار1392ص75-92)

10- وحید فلاح قهرمان محمودی ،سیده شهین کاظمی ،"تأثیر بازی های رایانه ای غیربومی برتغییر هویت دانش آموزان"(فصلنامه علمی پژوهشی فن آوری اطلاعات وارتباطات در علوم تربیتی سال سوم شماره چهارم تابستان 92

11- وحید فلاح ،"مطالعه تطبیقی برنامه درسی دوره دکتری رشته مدیریت آموزشی ومقایسه آن بادانشگاه های (آمریکا،کانادا)"(مجله علمی پژوهشی فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحدرودهن )اسفند92

12- فلاح وحید، نوراعطار،محبوبه عبداللهی ،ابوالفضل ذبیح پور،زهراروزرخ"اولویت بندی مولفه های اقتصادی واجتماعی تأثیرگذاربرتوسعه آموزش الکترونیکی درنظام آموزش عالی ایران "(فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی ،سال پنجم ،شماره دوم ،زمستان 1392 )

13-                        وحید فلاح"راهبردهای فرا شناختی و نقش آن در خلاقیت مدیران"

14-                        وحید فلاح "بررسی و تحلیل کتب معارف اسلامی 1 و 2 دانشگاه ها بر اساس طرح برنامه درسی از دیدگاه مدرسین و ارائه الگوی مطلوب برنامه درسی"

15- وحید فلاح "ساختار مناسب تکنولوژی مختلط در پیشرفت صنعت"

16- وحید فلاح ، ابوالقاسم بریمانی ، فاطمه بازرگان " تأثیر اینترنت بر حقوق شهروندی با تأکید بر رویکرد بازسازی  اجتماعی دربرنامه درسی ازدیدگاه دانشجویان " (پژوهشنامه تربیتی فصلنامه علمی ، پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد شماره 38 اسفند سال 93)

17-                        بابک حسین زاده ، وحید فلاح ، فاطمه یعقوبی "مقایسه تأثیررسانه تعاملی وغیرتعاملی برنوع سبک های یادگیری دانش آموزان دوره راهنمایی (فصلنامه علمی – پژوهشی فن آوری اطلاعات وارتباطات درعلوم تربیتی )

 

چاپ مقاله درمجموعه مقالات همایش های علمی:

1-      وحید فلاح ،بابک حسین زاده،علیرضا اسلامی، جلال باقری  "تأثیرفناوری اطلاعات ،ارتباطات ISTدررشدابعادشخصیتیدانش آموزان دوره پیش دانشگاهی شهرستان بابل سال تحصیلی 89-90" (همایش ملی رسالت معلم درچشم اندازایران 1404)

2-     وحید فلاح" تحول بنیادیندرحوزه فناوری های نوین آموزشی و برنامه درسی " (دراولین همایش ملی تحول بنیادین درنظام برنامه درسی ایران مشهد اردبیهشت 90)

3-     وحید فلاح ، حسین مهدی زاده ، مفتیان "ارزشیابی چند رسانه ای های آموزشی دروس شیمی دوره متوسطه به زبان فارسی بر اساس اصول ساخت و طراحی چند رسانه ای مایر"(انتشار دراولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی دانشگاه علم وصنعت ایران )

4-     وحید فلاح "بررسی مولفه های توسعه آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه استادان دانشگاههای مجری "(بصورت شفاهی دراولین همایش ملی تحول بنیادین درنظام برنامه درسی ایران مشهد اردبیهشت 90 )

5-     وحید فلاح " فن آوری اطلاعات و طراحی مشاغل – همایش ملی عصر اطلاعات و فن آوری"( بصورت شفاهی )

6-     وحید فلاح " نقش خانواده در پیشگیری از گرایش نوجوانان به مواد مخدر – همایش ملی مصرف مواد مخدر در بستر در بستر ساز نا امنی"(بصورت شفاهی)

7-     سمانه فتاح ، وحید فلاح " شناسایی چالش های پیش روی هوشمندسازی مدارس (درهمایش ملی هزاره سوم وعلوم انسانی ، شیراز خردادماه 94)

8-     وحید فلاح ،فاطمه حسن زاده کفشگرکلایی ،" شاخص های ارزیابی کیفیت درمدل اعتبارسنجی درسطح آموزش عالی" (درهمایش ملی هزاره سوم وعلوم انسانی ، شیراز خردادماه 94)

9-     وحید فلاح ، فاطمه ساغری " ارایه مدل افزایش بهره وری برمبنای اعتماد سازمانی در دانشگاه های آزاداسلامی غرب استان مازندران "(درهمایش ملی هزاره سوم وعلوم انسانی ، شیراز خردادماه 94)

10-                        وحید فلاح ، فاطمه ساغری " نقد وبررسی سیاستهای جاری آموزش وپرورش وآموزشی عالی (درهمایش ملی هزاره سوم وعلوم انسانی ، شیراز خردادماه 94)

11-                        وحید فلاح ، فاطمه ساغری " بررسی کاربرد مدیریت دانش مشتری درمیان پرسنل بانک ملی استان مازندران(درهمایش ملی هزاره سوم وعلوم انسانی ، شیراز خردادماه 94)

12-                        وحید فلاح ، فاطمه ساغری " مدیریت کیفیت جامع ، فلسفه مدیریتی برتر" (درهمایش ملی هزاره سوم وعلوم انسانی ، شیراز خردادماه 94) "

13-                        وحید فلاح " بررسی رابطه فرهنگ سازمانی ومدیریت دانش در اداره کل آموزش وپرورش استان گلستان(ارائه شفاهی به نخستین همایش ملی علوم تربیتی وروانشناسی ودرج درمجموعه مقالات پژوهشی) مرودشت آذر ماه 93

14-                        وحید فلاح ، حمیده یوسفی سرکتی ، حسنا کاشف ، تأثیرفناوری اطلاعات درتوسعه برنامه ریزی درسی آموزشی عالی ارائه در اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران وبصورت شفاهی بهمن 93

تدوین جزوات درسی :

درکتابهای درسی مختلف جزوات تهیه وتدوین شده است

طرح های پژوهشی :

1.کارکرد سبک های تفکر ونقش آن دربکارگیری تکنولوژی آموزشی دراستان مازندران

2. بررسی شیوه های پرورش تفکرانتقادی دردانشجویان دانشگاههای استان مازندران

فعالیتهای پژوهشی :

کارگاه :

کارگاه" آشنایی بامشکلات دانشجویی وشیوه های برخورد " تابستان 1388 دانشگاه آزاداسلامی واحد نکا

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/01
تعداد بازدید:
3449
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل می باشد.
Powered by DorsaPortal